Hua Zhang , Sihan Zheng , Yue Wang , QiLiang Li , Jie Tao and Heang Hong

Stress corrosion and mechanical properties of zinc coating on 304 stainless steel

De Gruyter | Published online: March 31, 2021