Hongyun Wu, Xiaosheng Chuai, Chunlai Wang, Ansen Gao, Feng Shi, Xiaolin Hou, Zhonghua Meng and Guoqing Liu

Experimental validation of the predicted peak cutting force for seafloor polymetallic sulfide

Accessible
Requires Authentication
De Gruyter | Published online: May 23, 2021