Skip to content
BY 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access February 21, 2021

Stanislaviv in the face of the Polish-Soviet War 1939 Polish Garrison – Soviet Garrison

  • Maciej Franz
From the journal Open Military Studies

Abstract

In 1921-1939 Stanyslaviv was one the bigger polish garrisons. The approach of the war the reason for leaving the town by polish troops. In September of 1939 the garrison in Stanyslaviv was rather small, consisting of small logistic units. Until now the historians have been interested in the face of this particular garrison in those few September days of 1939th. This is an attempt to showcase the most important events that happened while the polish troops were stationed in town and were still trying to provide peace and safety it and its people.

Bibliography

Archival sources

Military Historical Bureau, Central Military Archives in Warsaw (CAW)Search in Google Scholar

Command files 11. Infantry Division - sygn. CAW_I.313.11Search in Google Scholar

Department of Armaments - sygn. CAW_I.315.18.47Search in Google Scholar

Headquarters of the Stanislaviv Garrison - sygn. CAW_I.372.52Search in Google Scholar

State Archive of Ivano-Frankivsk Oblast (DAIFO)Search in Google Scholar

Voivodeship Office in Stanislaviv - sygn. 2, opis 13, nr 750, nr 768, nr 769, nr 775, nr 785.Search in Google Scholar

Published sources:Search in Google Scholar

НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956), Составители: И. М. Владимирцев, А. И. Кокурин, Москва 2008.Search in Google Scholar

Реанімовані Історією. Івано-Франківська Область, Упорядник, автор передмови Лук’ян Вардзарук, Івано-Франківськ 2004.Search in Google Scholar

Sbornik zakonov SSSR i ukazov prezidijma Wierhownogo Sovieta SSSR (1938 – juli 1956), Moskva 1956.Search in Google Scholar

Український Національно-Визвольний Рух на Прикарпатті в ХX столітті. Документи і матеріали, том 2, Книга 1 (1939-1945), відповідальний редактор Микола Кугутяк, Івано-Франківськ 2009.Search in Google Scholar

Research paper

Almanac of the Stanyslaviv Region, edited by Bohdan Krawciw, t. 1-2, New York – Toronto – Munich 1975.Search in Google Scholar

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Województwa Stanisławowskiego w 1939 roku w sprawozdaniach wojewody, Wybór źródeł, wstęp i opracowanie naukowe Rafał Roguski, Wojciech Włodarkiewicz, Paweł Pulik, Siedlce 2016.Search in Google Scholar

Dalecki R., Armia „Karpaty” 1939, Warszawa 1979.Search in Google Scholar

Komar Wołodymyr, Miasto Stanisławów pod sowiecką i niemiecka okupacją, „Scripta Historia”, nr 21, 2005, s. 187-195.Search in Google Scholar

Kost Beata, Stanisławów. Z życia miasta, Iwano-Frankiwsk 2017.Search in Google Scholar

Litwin Mykoła, Niemiecko-radziecka wojenna kampanjia 1939 w Haliczini. Nowe rosyjski dokumenty, bmw.Search in Google Scholar

Milbach W. S., Artyleria Krasnoj Armii w pochode w Zapadnoj Ukrainie i Zapadnoj Białorusiju w 1939 roku, „Wojenno-Istoriczeskij Żurnal”, nr 9, 2014, s. 45-49.Search in Google Scholar

Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 2. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowowschodnie 1918-1920, pod red. J. Waniorek, Warszawa 1991.Search in Google Scholar

Ostanek A.A., W służbie ojczyzny. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowowschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939), Warszawa 2019.Search in Google Scholar

Ostanek A.A., Jak świętować to tylko z żołnierzami... Udział wojska w najważniejszych uroczystościach międzywojennego Stanisławowa (1919-1939), [w:] Po stronie pamięci i dialogu... Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Polityka – Wojskowość, red. nauk. Mariusz Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, t. 1, Warszawa-Stanisławów 2017, s. 255-284.Search in Google Scholar

Ostanek A.A., Przebieg mobilizacji 1939 roku na terenie Okręgu Korpusu nr VI „Lwów”, „Studia z dziejów wojskowości”, t. II, Białystok 2013, s. 205-238.Search in Google Scholar

Ostanek A.A., Garnizon Kołomyja w latach 1919-1939, [w:] Kołomyja, Pokucie i Huculszczyzna w II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia, red. nauk. A.A. Ostanek, A. Smoliński, Warszawa 2017, s. 97-137.Search in Google Scholar

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania wrześniowa 1939, cz. 1, Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną, Londyn 1951.Search in Google Scholar

Prugar-Ketling Bronisław, Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. Wrzesień 1939, Warszawa 1990.Search in Google Scholar

Pulik Paweł, Województwo stanisławowskie w 1939 roku (do wybuchu II wojny światowej), [w:] Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość – Bezpieczeństwo – Społeczeństwo – Kultura, red. nauk. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa –Stanisławów 2017, s. 163-176.Search in Google Scholar

Rybka R., Stepan K., Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

Seńczyszyn Hubert, Generał dywizji Bronisław Prugar-Ketling. Biografia wojskowa, Rzeszów 2019, rozprawa doktorska, rękopis w posiadaniu Autora.Search in Google Scholar

Smoliński Aleksander, Proweniencja i tradycje formacji Wojska Polskiego garnizonu Stanisławów w latach 1921-1939, [w:] Po stronie pamięci i dialogu... Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Polityka – Wojskowość, red. nauk. Mariusz Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, t. 1, Warszawa-Stanisławów 2017, s. 208-254,Search in Google Scholar

Smoliński Aleksander, Wybitni oficerowie kawalerii z garnizonu Stanisławów z lat 1921-1939. Przyczynek do dziejów kresowych formacji jazdy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, [w:] W obliczu nowej rzeczywistości. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923, t. 1, red. nauk. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa-Iwano-Frankiwsk 2018, s. 206-257.Search in Google Scholar

Włodarkiewicz Wojciech, Przedmoście rumuńskie 1939, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

Włodarkiewicz Wojciech, Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939), Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Włodarkiewicz Wojciech, Postawy Polaków, Ukraińców i Żydów –Mieszkańców Województwa Stanisławowskiego Do agresji Niemiec i ZSRR w 1939 roku, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність”, nr 17/2008, s. 364-383.Search in Google Scholar

Włodarkiewicz Wojciech, Województwo stanisławowskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz w czasie kampanii polskiej 1939 r., [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo a polityka Polski. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. Robert Majzner, Częstochowa– Włocławek 2013, s. 541-556.Search in Google Scholar

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, pod red. P. Staweckiego, Warszawa 1990.Search in Google Scholar

Zdanowicz A. A., Zachodnij pochod NKWD, „Wojenno-Istoriczeskij Żurnał”, nr 6, 2011, s. 47-53.Search in Google Scholar

Internet resources

https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Tobiasiewicz (dostęp 26.08.2019)Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kurnatowski (dostęp 26.08.2019)Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Jarzębiński (dostęp 26.08.2019)Search in Google Scholar

Chajewski Dariusz, Ach ta woda w Stanisławowie. Wszystko było inne. https://plus.gazetalubuska.pl/ach-tawoda-w-stanislawowie-wszystko-bylo-inne/ar/11690402 (dostęp 26.08.2019)Search in Google Scholar

Received: 2020-10-07
Accepted: 2020-12-11
Published Online: 2021-02-21

© 2020 Maciej Franz, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloaded on 1.6.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openms-2020-0107/html
Scroll to top button