Skip to content
BY 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access May 20, 2021

“How can we free ourselves from this despotic Moscow oppression?” The attitude of Poznan and Kalisz voivodeships noblemen towards the Russian army actions in the years 1758-1759. Contribution to the history of the Seven Years’ War

  • Grzegorz Glabisz
From the journal Open Military Studies

Abstract

The aim of the text is to show the attitude of the nobility from the Poznan and Kalisz provinces in the years 1758-1759 during the Seven Years’ War. This area, despite the neutrality of the Polish-Lithuanian Commonwealth, became a place of Prussian-Russian fighting. The article is a contribution to reflection on the functioning of the political elites and state structures of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Bibliography

Archival Material

Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa), Archiwum Roskie – Korespondencja, XX/8, XXI/28 Biblioteka Czartoryskich (Kraków), rkp. 3835-3839Search in Google Scholar

Biblioteka Ossolińskich (Wrocław), rkp. 11916Search in Google Scholar

Biblioteka PAN w Kórniku (Kórnik), rkp. 7901, 7902Search in Google Scholar

Printed sources

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kalskiego. Lata 1733-1763, Michał Zwierzykowski (ed.), Warszawa, 2015.Search in Google Scholar

Kuryer Polski 1758, nr XXXI, XXXIISearch in Google Scholar

Kuryer Polski 1759, nr XXIV, XXVII, XXVIIISearch in Google Scholar

Kuryer Polski 1760, nr XSearch in Google Scholar

General bibliography

Burdowicz-Nowicki J., Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706, Kraków, 2010 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciesielski T., Konfederacja tarnogrodzka i obrady Sejmu Niemego - aspekt militarny, in Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, M. Zwierzykowski (ed.) Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2019, pp. 37-68 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciesielski T., Pogranicze polsko-pruskie w dobie wojny siedmioletniej, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Vol 259, No 1, 2008, pp. 3-17 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciesielski T., Prusy Wschodnie w trakcie polskiej wojny sukcesyjnej i wojny siedmioletniej, in Wielkie wojny w Prusach, N. Kasparek, W. Gierszewski (ed.), Dąbrówno, 2010, pp. 97-168 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciesielski T., Rzeczpospolita wobec wojny wschodniej 1736-1739, in Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów stosunków międzynarodowych XV-XVIII wieku, R. Skowron (ed.), Kraków, 2009, pp. 110 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciesielski T., Rzeczpospolita wobec wybuchu wojny siedmioletniej (jesień 1756 – zima 1757), in Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI –XVIII wieku: Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego, A. Kalinowska, A. Perłakowski, F. Wolański, D. Rolnik (ed.), Warszawa, 2018, pp. 119–139 (in Polish).Search in Google Scholar

Czeppe M., Kamaryla Pana z Dukli: kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750-1763, Kraków, 1998 (in Polish).Search in Google Scholar

Czeppe M., Wojna i pokój w „karczmie zajezdnej”. Z dziejów wojny siedmioletniej, in Między Barokiem a Oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, K. Stasiewicz i S. Achremczyka (ed.), Olsztyn, 2004, pp. 29–31 (in Polish).Search in Google Scholar

Dukwicz D., Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775), Warszawa, 2015 (in Polish).Search in Google Scholar

Dygdała J., Kasper Rogaliński, in Polski Słownik Biograficzny, Vol. 31, pp. 404-408 (in Polish).Search in Google Scholar

Dymnicka-Wołoszyńska H., Miaskowski Wojciech Maksymilian, in Polski Słownik Biograficzny, Vol. 20, Wrocław 1975, pp. 549 (in Polish).Search in Google Scholar

Glabisz G., Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733-1735, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Vol. 37, No 2, 2016, pp. 61-86 (in Polish).10.12775/KLIO.2016.015Search in Google Scholar

Glabisz G., Pacyfikacja województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1734—1736, Wieki Stare i Nowe, Vol. 11 (16), 2016, pp. 72-73. (in Polish).Search in Google Scholar

Karpiński T., Gostyńskie wypadki z 1761 r. Epizod z wojny siedmioletniej, Rocznik Leszczyński, Vol.14, 2014, pp. 29-52 (in Polish).Search in Google Scholar

Konopczyński W., Augustyn Działyński, in Polski Słownik Biograficzny, Vol. 6, pp. 78-79.Search in Google Scholar

Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, Vol 1-2, Kraków-Warszawa 1909 and 1911 (in Polish). Kosińska U., August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730), Warszawa 2012 (in Polish).Search in Google Scholar

Kosińska U., Liberum veto. Jako narzędzie niszczenia sejmów przez państwa ościenne w czasach Augusta II, Bibliotek Epoki Nowożytnej, Vol. 4, No. 1, 2016, pp. 127–161 (in Polish).Search in Google Scholar

Kosińska U., Polityka zagraniczna Augusta II w ostatnich latach jego panowania. Rozważania nad książką Emanuela Rostworowskiego „O polską Koronę”, in W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman – Emanuel Rostworowski – Jerzy Michalski, Z. Zielińska, W. Kriegseisen (ed.), Warszawa, 2010, pp. 45–56 (in Polish);Search in Google Scholar

Kosińska U., Sejmy 1719–1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa, 2003 (in Polish).Search in Google Scholar

Kosińska U., Stosunki Augusta II z Rosją w latach 1730 – początek 1733 w świetle relacji saskiego posła w Moskwie i Petersburgu Jeana Le Forta, Kwartalnik Historyczny, Vol. 121, No. 3, 2014, pp. 571–592 (in Polish). Носов Б., Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756-1768 гг., Mocквa 2004 (in Russian).10.12775/KH.2014.121.3.04Search in Google Scholar

Szwaciński T., Finał sejmu 1754 r. w relacjach rosyjskich i brytyjskich, Biblioteka Epoki Nowożytnej, Vol. 4, No 1, 2016, pp. 163–195 (in Polish).Search in Google Scholar

Szwaciński T., Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie w dobie kryzysu ostrogskiego (1754–1758), Kwartalnik Historyczny, Vol. 119, No 1, 2012, pp. 31–65 (in Polish).Search in Google Scholar

Szwaciński.T., Protekcja rosyjska udzielana przedstawicielom szlachty litewskiej u progu wojny siedmioletniej. Postawienie problemu, Kwartalnik Historyczny, Vol. 118, No 1, 2011, pp. 47–83 (in Polish).Search in Google Scholar

Zielińska Z., Polska w okowach „systemu północnego” 1763–1766, Kraków, 2012 (in Polish).Search in Google Scholar

Zielińska Z., Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa, 2001 (in Polish).Search in Google Scholar

Received: 2020-11-30
Accepted: 2021-01-07
Published Online: 2021-05-20

© 2020 Grzegorz Glabisz, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloaded on 28.5.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openms-2020-0111/html
Scroll to top button