Skip to content
BY 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access December 31, 2021

The impact of the Great Northern War on Poznań and the lives of its inhabitants

  • Karol Kościelniak EMAIL logo
From the journal Open Military Studies

Summary

The 18th century began unfavourably for the Commonwealth and for Poznań with the great Northern War (1700-1721), which, with its consequences in the form of war damage, plagues, contributed to the depopulation of Poznań and its suburbs and urban villages. The article was prepared to show the situation of the city before the war and, above all, during the war. Military operations, war destruction, population losses, costs of the war and the actions of the occupiers show the significant changes that took place in the capital of Greater Poland as a result of the Great Northern War. It concludes that Poznań became a participant in the war with all its consequences.

Bibliography

Archives:

Archiwum na Jasnej Górze w Częstochowie [Archive at Jasna Góra in Częstochowa], sygn. 2096.Search in Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania [State Archives in Poznań, Files of the city of Poznań], sygn. I 288; I 1690; I 2022; I 2030.Search in Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księgi Grodzkie Poznańskie [State Archives in Poznań, Poznań Town Books], sygn. 1703.Search in Google Scholar

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu [Raczyński Library in Poznań], sygn. 1140.Search in Google Scholar

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [Library of the National Institute Ossoliński in Wrocław], sygn. 233.Search in Google Scholar

Sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett [Saxon Main State Archives Dresden, 10026 Secret Cabinet], Loc. 3616/1.Search in Google Scholar

Российский государственный архив древних актов Москва [Russian State Archive of Ancient Acts Moscow], ф. 79, оп. 1, год 1704, но 16.Search in Google Scholar

Source Editions

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732, ed. M. Zwierzykowski, Poznań 2008 (in Polish).Search in Google Scholar

Braun G., Hogenberg F., Civitates Orbis Terrarum, volume VI, Kolonia 1618 (in Latin).Search in Google Scholar

Dziennik konfederacji tarnogrodzkiej, ed. E. Raczyński, Poznań 1841(in Polish).Search in Google Scholar

Kronika Benedyktynek poznańskich, ed. A.B. Tomczak OFM, J. Wiesiołowski, Poznań 2001(in Polish).Search in Google Scholar

Kronika Bernardynów poznańskich, ed. S.B. Romczak OFM i J. Wesołowski, Poznań 2002(in Polish).Search in Google Scholar

Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, ed. P.F. Neumann OCD, Poznań 2001(in Polish).Search in Google Scholar

Kronika poznańskich pisarzy miejskich, ed. J. Wiesiołowski, Poznań 2004(in Polish).Search in Google Scholar

Opisy i lustracje miasta Poznania z XVI-XVIII wieku, ed. M.J. Mika, Poznań 1960(in Polish).Search in Google Scholar

Relation von der Blockade und Belagerung der Stadt Posen von medio Septembris bis zum 3. Novembris 1704, http://cbdu.ijp.pan.pl/13350/ [on-line: 29.07.2021 r.] (in German).Search in Google Scholar

Relation, om Staden Posens blockad och belägring, vilken ifrån, http://cbdu.ijp.pan.pl/13320/ [on-line: 29.07.2021 r.] (in Swedish).Search in Google Scholar

Relationer af ofversten vid Kronobergs regemente Gabriel Lilliehöök d. 2 Maj 1703 – 1 Jan 1705, [in:] Karolinska Krigares Dagbocker, volume XII, Lund 1918 (in Swedish).Search in Google Scholar

Władze miasta Poznania, volume I: 1253-1793, ed. J. Wiesiołowski i Z. Wojciechowski, Poznań 2003(in Polish).Search in Google Scholar

Studies

Burchardt J., Meissner R.K., Burchardt D., Oddech śmierci – zaraza dżumy w Wielkopolsce i w Poznaniu w pierwszej połowie XVIII wieku, „Nowiny Lekarskie” 2009, 78/1, pp. 79-84(in Polish).Search in Google Scholar

Drozdowski M., Poznań nowożytny, [in:] Wielka księga miasta Poznania, ed. K. Matusiak, Poznań 1994(in Polish).Search in Google Scholar

Dzieje Poznania do roku 1793, volume 1, part 2, ed. J. Topolski, Warszawa-Poznań 1988(in Polish).Search in Google Scholar

Jarochowski K., Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Epizod kampanii roku 1704, Poznań 1879(in Polish).Search in Google Scholar

Jarochowski K., Wzięcie Poznania przez konfederatów tarnogrodzkich, [in:] Opowiadania historyczne, Poznań 1860(in Polish).Search in Google Scholar

Kaniecki A., Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, part I, Przemiany rzeźby i sieci wodnej, Poznań 1993(in Polish).Search in Google Scholar

Kiec O., Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań 2015(in Polish).Search in Google Scholar

Kościelniak K., Battle of Poznań of 19 August 1704 between the Saxon and Swedish armies, “Economics, Politics and Regional Development”, 2020, 1/2, pp. 1-12 (in English).10.22158/eprd.v1n2p1Search in Google Scholar

Kościelniak K., Działania militarne konfederatów tarnogrodzkich w roku 1716, [in:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65 rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, pp. 281-288(in Polish).Search in Google Scholar

Kościelniak K., Niewykorzystana szansa. Oblężenie Poznania z 1704 r. przez Jana Reinholda Patkula, [in:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, volume 2, ed. M. Trąbski, Częstochowa 2018, pp. 383-409(in Polish).Search in Google Scholar

Kościelniak K., Plac Wiosny Ludów i okolice podczas osiemnastowiecznych działań wojennych, „Kronika Miasta Poznania”, 2018, 2, pp. 33-44(in Polish).Search in Google Scholar

Kościelniak K., Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań, „Studia Historyczne”, LXII, 2019, 1/245, pp. 41-59(in Polish).10.12797/SH.62.2019.01.03Search in Google Scholar

Kościelniak K., Попытка взятия Познани саксонско-российско-польскими войсками под командованием Иоганна Рейнгольда Паткуля в 1704 году, „Славяноведение”, 2021, 2, pp. 43-55 (in Russian).10.31857/S0869544X0014060-9Search in Google Scholar

Kulejewska-Topolska Z., Struktura prawna aglomeracji osadniczej Poznania od XV do końca XVIII wieku, Poznań 1969(in Polish).Search in Google Scholar

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. I-II, Poznań 1838(in Polish).Search in Google Scholar

Pilarczyk Z., Danielewski M., Kościelniak K., Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań 2017(in Polish).Search in Google Scholar

Wojciechowski M., Struktura społeczno-gospodarcza Poznania w pierwszej połowie XVIII wieku, Poznań 1951(in Polish).Search in Google Scholar

Received: 2021-08-26
Accepted: 2021-10-28
Published Online: 2021-12-31

© 2021 Karol Kościelniak, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloaded on 20.3.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openms-2020-0115/html
Scroll Up Arrow