Zufar N. Gafurov , Alexey A. Kagilev , Artyom O. Kantyukov , Oleg G. Sinyashin and Dmitry G. Yakhvarov

Hydrogenation reaction pathways in chemistry of white phosphorus

De Gruyter | Published online: January 17, 2019