Peng Liu ORCID logo , Hongbin Zhang , Sinong Wang , Hui Yu , Bingjie Lu , Xinran Li , Chun Wang , Yueer Yan and Yi Tang

Determination of crystallinity of Chinese handmade papers by means of X-ray diffraction

De Gruyter | Published online: May 20, 2020