BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter July 24, 2012

Surface modification of poly(dimethylsiloxane) and its applications in microfluidics-based biological analysis

Qin Tu, Jian-Chun Wang, Yanrong Zhang, Rui Liu, Wenming Liu, Li Ren, Shaofei Shen, Juan Xu, Lei Zhao and Jinyi Wang