Accessible Requires Authentication Published by De Gruyter February 1, 2021

Patient-derived iPSCs, a reliable in vitro model for the investigation of Alzheimer’s disease

Asiamah Ernest Amponsah, Ruiyun Guo, Desheng Kong, Baofeng Feng, Jingjing He, Wei Zhang, Xin Liu, Xiaofeng Du, Zhenhuan Ma, Boxin Liu, Jun Ma and Huixian Cui