S. P. Lyubartseva, V. A. Ivanov, A. V. Bagaev, S. G. Demyshev and V. B. Zalesny

Three-dimensional numericalmodel of polychlorobiphenyls dynamics in the Black Sea

De Gruyter | 2012