BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter August 19, 2012

Research on enhancement of GFRP-anchor’s torsional strength

Wang Yan-qing, Wang Zhong-ming, Shen Cheng-jin and Wu You-liang