Xiangzhao Cui , Chun Li , Jine Zhao , Li Zeng , Defei Zhang and Jianxin Pan

Regularization for high-dimensional covariance matrix

De Gruyter Open | Published online: April 12, 2016