Shuangzhe Liu , Tiefeng Ma and Yonghui Liu

Sensitivity analysis in linear models

De Gruyter Open | Published online: May 2, 2016