Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access February 11, 2015

Treatment of acute cerebral ischemia using animal models: a meta-analysis

Peng-Fei Wang, Yu Zhou, Huang Fang, Sen Lin, Yan-Chun Wang, Yong Liu, Jun Xia, Guy D. Eslick and Qing-Wu Yang