Yongbo Song , Hongyan Zheng , Yulan Niu , Ying Yao and Rongqian Meng

Synthesis and Properties of Alkyl Bis-Guanidinium Acetates Surfactants

De Gruyter | Published online: March 13, 2021