Zheng Zhu, Xiaohao Lu, Liangliang Lin, Hujun Xu and Haiyan Gao

Rheological Study of Gemini Surfactants with Amide Groups

Rheologische Untersuchung von Gemini-Tensiden mit Amidgruppen

Accessible
Requires Authentication
De Gruyter | Published online: May 12, 2021