Yinhua Li, Zhongyuan Xu, Mengting Yu, Zhen Wang, Weixing Ma and Zibo Dong

Two Novel Methods for the Determination of Benzalkonium Chloride in Bandages by Resonance Light Scattering Technology

De Gruyter | 2021