Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter June 2, 2014

Multi-Soliton-Like Solutions of a Coupled Kadomtsev-Petviashvili System

Feng-Hua Qi, Bo Tian, Wen-Jun Liu, Rui Guo, Tao Xu and Hai-Qiang Zhang