Huilu Wu, Jingkun Yuan, Baoliang Qi, Jin Kong, Fan Kou, Fei Jiaa, Xuyang Fan and Yaoyu Wang

Seven-coordinate Manganese(II) Complex Formed with the Tripodal Tetradentate Ligand Tris(N-methylbenzimidazol-2-ylmethyl)amine

Verlag der Zeitschrift für Naturforschung | 2014