Huilu Wu , Jingkun Yuan , Baoliang Qi , Jin Kong , Fan Kou , Fei Jiaa , Xuyang Fan and Yaoyu Wang

Seven-coordinate Manganese(II) Complex Formed with the Tripodal Tetradentate Ligand Tris(N-methylbenzimidazol-2-ylmethyl)amine

Verlag der Zeitschrift für Naturforschung | Published online: June 2, 2014