Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter June 2, 2014

Xylomexicanins A and B, New Δ14,15-Mexicanolides from Seeds of the Chinese Mangrove Xylocarpus granatum

Li-Ru Shen, Mei Dong, Bao-Wei Yin, Dong Guo, Man-Li Zhang, Qing-Wen Shi, Chang-Hong Huo, Hiromasa Kiyota, Nobuo Suzuki and Bin Cong