Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter June 2, 2014

Two New 11(15→1)Abeotaxanes with a 2,20-Epoxy Ring from the Needles of Taxus canadensis

Man-Li Zhang, Jing Zhang, Mei Dong, Shu-Hua Feng, Chang-Hong Huo, Françoise Sauriol, Qing-Wen Shi, Yu-Cheng Gu, Hiromasa Kiyota and Bin Cong