Albrecht Lottermoser, Julia Berger and Gunther Reinhart

Potenziale einer Mensch-Roboter-Kollaboration zur Unterstützung leistungsgewandelter Personen

De Gruyter | 2021