Skip to content
Open Access Published by De Gruyter (O) February 11, 2014

Crystal structure of cyclo(L-alanyl-L-N-methylphenylalanine-L-leucyl-LN- methyltyrosyl-o-aminobenzoyl) – methanol – water (1:0.75:0.5), C36H43N5O6 · 0.75CH3OH · 0.5H2O, a Cycloaspeptide A

Yong-Gang Zhang, Xue-Kui Xia, Wen-Peng Yuan, Xin Liu, Mian-Song Zhang, Xiu-Mei Meng, Xiao-Jun Wang and Chang-Heng Liu