Ioana Gheta, Michael Heizmann and Jürgen Beyerer

Fusion kombinierter Stereo- und Fokusserien zur 3D-Rekonstruktion (Fusion of Combined Stereo and Focus Series for 3D Reconstruction)

Oldenbourg Wissenschaftsverlag | 2008