Ying-Ju Chen , Fuchou Cheng , Ying Shih , Tsong-Min Chang , Ming-Fu Wang and Sen-Sen Lan

Inhalation of Neroli Essential Oil and Its Anxiolytic Effects

De Gruyter | Published online: June 20, 2008