Skip to content
BY-NC-ND 4.0 license Open Access Published by De Gruyter October 18, 2016

Online High-throughput Mutagenesis Designer Using Scoring Matrix of Sequence-specific Endonucleases

Dayong Guo, Xiaojing Li, Pan Zhu, Yanrong Feng, Juan Yang, Zhihong Zheng, Wei Yang, Enuo Zhang, Shenglai Zhou and Hongyu Wang
Scroll Up Arrow