Dayong Guo , Xiaojing Li , Pan Zhu , Yanrong Feng , Juan Yang , Zhihong Zheng , Wei Yang , Enuo Zhang , Shenglai Zhou and Hongyu Wang

Online High-throughput Mutagenesis Designer Using Scoring Matrix of Sequence-specific Endonucleases

IMBio e.V. | Published online: October 18, 2016