BY-NC-ND 4.0 license Open Access Published by De Gruyter January 1, 2008

Ivan Gavrilyuk — 60

R. Chapko, M. Hermann, B. Jovanovich, V. V.Khlobystov, M. Kutniv, R. Lazarov, I. Lukovskyj, V. Makarov, P. Matus, A. Timokha, V. Trotsenko and V. Vasylyk