Qinghong Kong, Hui Wu, Xingguang Zhang, Shanshan Yao, Junhao Zhang and Xiaoning Zhang

Shape-controlled synthesis of polyhedral CdS flowerlike architectures and their optical properties

Versita | 2013