Jiang-Xing Chen , Gui-Na Wei , Bing-Wei Li and Jiang-Rong Xu

Motion of spiral waves induced by local pacing

Versita | Published online: July 17, 2008