Viktor Gerasimenko , Vyacheslav Shtyk and Anatoly Zagorodny

Hydrodynamic equations for microscopic phase densities

Versita | Published online: September 24, 2010