Larisa Gigorjeva, Donats Millers, Jānis Grabis and Dzidra Jankoviča

Photoluminescence and photocatalytic activity of zinc tungstate powders

Versita | 2011