Vladislav Olkhovsky, Marina Dolinska and Sergey Omelchenko

On new experimental data manifesting the time resonances (or explosions)

Versita | 2011