Yongliang An , Zhonghua Li , Hongping Xiang , Yongjiang Huang and Jun Shen

First-principle calculations for electronic structure and bonding properties in layered Na2Ti3O7

Versita | Published online: October 15, 2011