Qinghu Zhang , Shihe Yi , Lin He , Yangzhu Zhu and Zhi Chen

Experimental investigation of supersonic flow over elliptic surface

Versita | Published online: December 10, 2013