Plamen Yovchevski and Zhivka Boneva

Primary prevention of nephropathy in obese type 2 diabetic patient

Versita | Published online: July 3, 2009