Yubao Cui, Cuixiang Gao, Ying Zhou, Peng Zhou, Ming Peng, Yingzi Lin and Jianglong Peng

Phylogenetic analysis of house dust mites

Open Access
Versita | Published online: January 29, 2010