Xiao Chen, Guoying Zhu, Taiyi Jin, Shuzhu Gu, Mingguang Tan, Hanfang Xiao and Jing Qiu

Cadmium exposure induced itai-itai-like syndrome in male rats

Open Access
Versita | Published online: June 1, 2011