Xi-Hong Zhang, Rui-Xia Xiu, Tie-Jun Wu, Xiu-Li Zou, Long-Le Ma and Le-Xin Wang

Application of extracorporeal membrane oxygenation in severe ARDS secondary to pneumonia: a case report

Open Access
Versita | Published online: September 18, 2013