Ai-Jiang Guo , Kan Liu , Wei Gong , Xue-Nong Luo , Hong-Bin Yan , Song-Buo Zhao , Song-Nian Hu and Wan-Zhong Jia

Molecular identification of Diphyllobothrium latum and a brief review of diphyllobothriosis in China

Versita | Published online: August 9, 2012