Jane Huffman and Bernard Fried

The biology of Echinoparyphium (Trematoda, Echinostomatidae)

Versita | Published online: August 9, 2012