Jin-Feng Zhang , Zhi-Qiang Liu , Xin-Hong Zhang and Yu-Guo Zheng

Biotransformation of iminodiacetonitrile to iminodiacetic acid by Alcaligenes faecalis cells immobilized in ACA-membrane liquid-core capsules

Versita | Published online: September 17, 2013