Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access December 1, 2010

Flood hazard in Hungary: a re-assessment

  • Dénes Lóczy EMAIL logo
From the journal Open Geosciences

Abstract

Some decades ago the concept of flood hazard in the Carpathian Basin was interpreted solely as riverine flood hazard, mostly restricted to the Tisza and Danube Rivers, and was closely associated with the impacts of river flow regulation in the second half of the 19th century. Recent assessments, however, allow us to outline a more diverse picture. Climate change is predicted to bring about both an increase in the frequency of droughts and excessive rainfall events, resulting in irregulaties in the water regimes of rivers in Hungary. Excess water hazard from raised groundwater levels is found to affect much larger areas than previously thought. Recent strongly localized cloudbursts, point to the increasing significance of flash floods.Riverine flooding and excess water hazard are more common in lowlands, whereas flash flood hazards are primarily, but not exclusively, affect the mountainous and hilly regions of the country. This paper intends to assess the relative importance of the three types of inundation hazard analyzed and to illustrate their overall spatial occurrences by microregions on a map series.

[1] Lóczy D., Juhász Á., Hungary. In: EmbLeton C. EmbLeton-Hamann C. (Eds.), GeomorphoLogicaL Hazards of Europe. ELsevier Science PubLishers, Amsterdam, 1997, 243–262 http://dx.doi.org/10.1016/S0928-2025(97)80011-910.1016/S0928-2025(97)80011-9Search in Google Scholar

[2] Zsuffa I., Árvizek okozta kockázatok (FLood risks). Magyar Tudomány, 1999, 1, 29–36 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[3] Kovács D. (ed.), ArvízvédeLem, foLyó-és tószabáLyozás, víziutak Magyarországon (FLood controL, reguLation of rivers and Lakes and waterways in Hungary). National Dénes Lóczy Water Management Authority (OVH), Budapest, 1979 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[4] SomLyódy L., A magyar vízgazdáLkodás föbb stratégiai kérdései (Major strategic issues in Hungarian water management). In: SomLyódy L. (Ed.), Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián 4 (Strategic Research at the Hungarian Academy of Sciences 4). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2000, 3–10 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[5] Bartholy J., Mika J., Pongrácz R., Schlanger V., A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében (Climatic properties of gLobaL warming in the Carpathian Basin). In: Takács-Sánta A. (Ed.), Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon (Climate change in the world and in Hungary). Alinea Kiadó-Védegylet, Budapest, 2005, 105–139 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[6] Penning-Rowsell E., Handmer J.W., FLood hazard management in Britain: A changing scene, The Geographical Journal, 1988, 154, 209–220 http://dx.doi.org/10.2307/63384710.2307/633847Search in Google Scholar

[7] Szlávik L., Tóth S., Nagy L., Szél S., Árvízi kockázatok eLemzésének és térképezésének iranyelvei (Guidelines for the analysis and mapping of flood risk). Manuscript report, VITUKI, Budapest, 2005 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[8] Magyarorszag folyóinak mértékadó árvizei (Design floods for the rivers of Hungary). Research Institute for Water Resources Management (VITUKI), Budapest, 1976 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[9] Szlávik L., Az elmúLt másfél évszázad jelentösebb Tisza-völgyi árvizei és az árvízvédelem szakaszos fejlesztése (Major floods over the past 150 years in the Tisza Valley and the gradual improvement of defences). Vizügyi Közlemények, 2003, 4, 31–43 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[10] Pálfai I., Az Alföld belvízi veszéLyeztetettsége és aszá lyérzékenysége (Excess water risk and dought sensitivity of the Great PLain). In: PáLfai J. (ed.), A víz szerepe és jelentösége (Role and significance of water in the Great Hungarian PLain). NagyaLföLd ALapítvány, Békéscsaba, 2000, 85–95 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[11] Pálfai I., Belvizek és aszáLyok Magyarországon. Hidrológiai tanulmányok (Excess water and drought in Hungary: hydroLogicaL studies). KözLekedési Dokumentaciós Kft., Budapest, 2004 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[12] Bíró T., Thyll Sz., Tamás J., Lénárt Cs., Térinformatikai módszerek alkalmazása a belvíz-veszélyeztetettség térképezésében (GIS appLications in mapping excess water hazard mapping). Papers of the 18th NationaL Meeting of the Hungarian HydroLogicaL Society, voL. II, Veszprém, 2000, 754-759 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[13] Czigany Sz., Pirkhoffer E., BalassaB., Bugya T., Bötkös T., Gyenizse P., Nagyvaradi L., Lóczy D., Geresdi I., Villámárvíz mint természeti veszélyforrás a Dél-Dunantúlon (FLash floods as a naturaL hazard in Southern Transdanubia), FöLdrajzi Közlemények, 2010, 134 (in press, in Hungarian) Search in Google Scholar

[14] Bulla B., Magyarország természeti föLdrajza (A Physical Geography of Hungary). Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 237–263 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[15] Marton-Erdös K., Magyarország természeti földrajza I. (A Physical Geography of Hungary I), 2nd Edition. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996, 136–140 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[16] Lovász G., Magyarország természeti földrajza I. (A PhysicaL Geography of Hungary I). JPTE, Pécs, 1994, 179–192 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[17] Szlávik L., Az AlföLd árvízi veszélyeztetettsége (FLood hazard in the Great Hungarian Plain). In: Pálfai J. (ed.), A víz szerepe és jelentösége (RoLe and significance of water in the Great Hungarian Plain), NagyalföLd Alapítvány, Békéscsaba, 2000, 64–84 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[18] Szlávik L., A Tisza-völgy árvízvédelme és fejlesztése (Flood control and development in the Tisza Valley). In: Dormány G., Kovács F., Péti M., Rakonczai J. (Eds.), Proceedings of GeographicaL Conference, Szeged, 25–27 October, 2001. Department of PhysicaL Geography and Geoinformatics, University of Szeged, 2001, 1-50 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[19] Mezösi G., Magyarország környezetföldrajza (Environmental geography of Hungary). JATE Press, Szeged, 2008, 21–31 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[20] Lovász G., A Dráva-Mura vízrendszer vízjárasi és folyási viszonyai (Water regime of the Drava-Mura drainage system). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972 Search in Google Scholar

[21] Lovász G., Surface runoff of the Drava-Mura drainage system. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1983 Search in Google Scholar

[22] Cholnoky J., A folyók szakasz-jellegének összefüggése a szabályozássaL és öntözéssel (Relationship between types of river reaches with channelization and irrigation), Vízügyi Közlemények, 1934, 1, 5–25 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[23] Laszlóffy W., A Tisza. Vízi munkálatok és vízgazdáLkodás a tiszai vízrendszerben (The Tisza River: Water management and constructions in its water system). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[24] Andó M., A Tisza vízrendszer hidrogeográfiája (Hydrogeography of the Tisza river system). University of Szeged, Szeged, 2002 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[25] Vágás I., A Tisza árvizei (FLoods on the Tisza River). Flood hazard in Hungary: a re-assessment Manuscript report. Water Management Documentation Centre (VIZDOK), Budapest, 1982 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[26] Gregory K.J., The human roLe in changing river channels, GeomorphoLogy, 2006, 79, 172–191 http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.06.01810.1016/j.geomorph.2006.06.018Search in Google Scholar

[27] Simon A., Adjustment and recovery of unstable alluvial channeLs: identification and approaches for engineering management, Earth Surf. Proc. Land., 1995, 20, 611–628 http://dx.doi.org/10.1002/esp.329020070510.1002/esp.3290200705Search in Google Scholar

[28] Lóczy D., Schweitzer F., Kis É., Local flood hazards assessed from channel morphometry along the Tisza River in Hungary, Geomorphology, 2009, 113, 200–209 DOI: 10.1016/j.geomorph.2009.03.013 http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.03.01310.1016/j.geomorph.2009.03.013Search in Google Scholar

[29] Ihrig D. (ed.), A magyar vízszabályozás története (His tory of water regulation in Hungary). NationaL Water Management Authority (OVH), Budapest, 1973 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[30] Schweitzer F., A magyarországi folyószabályozasok geomorfológiai vonatkozásai (GeomorphologicaL aspects of river flow regulation in Hungary), Földrajzi Értesitö, 2001, 50, 63–72 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[31] Kis É., Lóczy D., Geomorphological mapping in alluvial pLain and the assessment of environmental quality. In: Pécsi, M. (ed.): Environmental and Dynamic Geomorphology. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985, 181–192 Search in Google Scholar

[32] A vízgazdálkodás távlati fejlesztésének irányeLveiröl szóló 2006/1973 (I.31.) MT határozat. IrányeLvek az árvízvédelmi létesítmények védöképességének fokozására (Government Decree 2006/1973 (January 31) on the guidelines for the long-term development of water management. Guidelines for an improved functioning of flood-control establishments. Research Centre for Water Resources Management (VITUKI), Budapest, 1973 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[33] Hankó Z., Bauer M., Kiss Z., A mértékadó árvíz: múlt és jövö (Design flood in the past and in the future), Vízügyi Közlemények, 2003, 4, 117–132 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[34] Schweitzer F., Társadalom és a környezet: Gátépités vagy hullámtérbövités (Society and environment: dyke construction or active floodpLain expansion). In: Keményfi R., Ilyés Z. (eds), A táj megértése felé (Towards understanding the Landscape). University of Debrecen, Debrecen, 2001, 95–103 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[35] Marosi S., Somogyi S. (eds.), Magyarország kistájainak katasztere I-II. (Inventory of the microregions of Hungary). Geographical Reseach Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1990 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[36] Kiss T., Fejes A., Flood-caused sedimentation on the foreshore of the River Tisza, Acta Geographica Szeged, 2000, 37, 51–55 Search in Google Scholar

[37] Kiss T., Sipos G., Fiala K., Recens üledékfelhalmozódás sebességének vizsgálata az Alsó-Tiszán (Recent sedimentation rate along the Lower Tisza River), Vízügyi KözLemények, 2002, 84, 456–472 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[38] Gábris G., TeLbisz T., Nagy B., Belardinelli E., A tiszai hullámtér feltöltödésének kérdése és az üledékképzödés geomorfológiai alapjai (Sedimentation in the active floodplain of the Tisza River and its geomorphological aspects), Vízügyi Közlemények, 2002, 84, 305–322 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[39] 21/2006 (I.31.) KormányrendeLet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról (Government Decree 21/2006 (January 31) on the utiLization of high-water channeLs, riparian zones, water logged and excess water areas as well as on the procedure reLated to the value reduction of areas protected by LocaLizations). Government of the Republic of Hungary, Budapest, 2006 http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/vizved/ pdf/2006%5F21%5Fkorm%5Fr.pdf (in Hungarian) Search in Google Scholar

[40] Pálfai I., A belvíz definíciói (Definitions of excess water), Vízügyi Közlemények, 2001, 83, 76–392 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[41] Rakonczai J., Csató Sz., Mucsi L., Kovacs F., Szatmari J., Az 1999. és 2000. évi aLfóLdi beLviz-eLontések kiértékeLésének gyakorLati tapasztalatai (Experience from the evaLuation of the 1999 and 2000 excess water inundations in the Great Hungarian PLain), Vizügyi KózLemények, 2003, 4, 317–336 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[42] Baukó T., Dövényl Z., Rakonczai J., Természeti és tarsadalmi tényezök szerepe a belvlzek klalakulásában a Maros-hordalékkúp keleti részén (Role of physical and social factors in excess water occurrence on the eastern Maros alluvial fan), Alföldi Tanulmányok, 1981, 5, 35–60 Search in Google Scholar

[43] Víz- és környezetgazdálkodás (Water and environmental management), Agrárium, 2010, 8, 1-45 http://source.szaktudas.hu/files/agrarium% 5F2010%5F04%5Fmelleklet.pdf (in Hungarian) Search in Google Scholar

[44] Pálfai I., Belvízi eLöntések az Alföldön (Excess water in the Great Plain). Alföldi Tanulmányok, 1988, 12, 7–22 (in Hungarian) Search in Google Scholar

[45] National Water Management Framework Plan. National Water Management Office, Budapest, 1984 Search in Google Scholar

[46] Pálfai I., Az Alföld belvíz-veszélyeztetettségi térképe (Excess water hazard map of the Great PLain), Vízügyi Közlemények, 1994, 76, 278–288 Search in Google Scholar

[47] Dely F., Westslk V., Bencslk Gy., Belvízképzodési és belvíz információs rendszer fejlesztése (DeveLoping an information system on excess water formation and inundation). Proceedings of the GIS Open Conference “Society, GIS, Inventory”. FacuLty of Geolnformatics, University of West-Hungary, Székesfehérvár, 2010 http://www.geo.info.hu/gisopen2010/ eloadasok/pdf/dely%5Ff.pdf Search in Google Scholar

[48] Pálfai I., BeLterületi belvizek (Excess water in builtup areas). Papers of the 18th National Meeting of the Hungarian Hydrological Society, voL. II, Veszprém, 2000, 775–780 Search in Google Scholar

[49] Czigány Sz., Pirkhoffer E., Geresdl I., Environmental impacts of flash floods in Hungary. In: Samuels P., Huntington S., Allsop W., Harrop J. (Eds.), Flood Risk Management:Research and Practice. Taylor & Francis Group, London, 2009, 1439–1447 Search in Google Scholar

[50] Patton P.C., Baker V.R., Morphometry and floods in small drainage basins subject to diverse hydrogeomorphic controls, Water Resour. Res., 1976, 12, 941–52 http://dx.doi.org/10.1029/WR012i005p0094110.1029/WR012i005p00941Search in Google Scholar

[51] Szlávik L., Bakonyi P., Józsa J., Kovács L., Krámer T., Az új árvízvédelmi Lokalizációs tervek kidolgozásának módszertani alapjai (MethodoLogicaL bases ofthe new flood confinement plans), Vizügyi KözLemények, 2003, 4, 201–230 (in Hungarian) Search in Google Scholar

Published Online: 2010-12-1
Published in Print: 2010-12-1

© 2010 Versita Warsaw

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

Downloaded on 2.12.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/v10085-010-0029-0/html
Scroll to top button