David E. Smith

Prairie Liberalism

3. Agrarian politics

University of Toronto Press | 1975