Thomas Arthur Reed

The Blue and White

XXI. ROWING

University of Toronto Press | 1945