Thomas Arthur Reed

The Blue and White

XXVI. SKIING

University of Toronto Press | 1945