Guangqing Liu , Jingyi Huang , Yuming Zhou , Qingzhao Yao , Lei Ling , Peixin Zhang , Huchuan Wang , Ke Cao , Yahui Liu , Wendao Wu , Wei Sun and Zhengjun Hu

Fluorescent-Tagged Double-Hydrophilic Block Copolymer as a Green Inhibitor for Calcium Carbonate Scales

De Gruyter | Published online: April 5, 2013