Zhang Zhang , Zhang Zhen-Xian , Liu Yu-rong , Zhang Yu and Chen Jie

Synthesis and Surface Properties of Novel Gemini Surfactants

De Gruyter | Published online: April 5, 2013