Yi Lu , Yeling Zhu , Zhenghe Xu and Qingxia Liu

Pseudo-Gemini Biosurfactants with CO2 Switchability for Enhanced Oil Recovery (EOR)

De Gruyter | Published online: October 1, 2019