Zhuldyz Sagdoldina , Bauyrzhan Rakhadilov , Mazhyn Skakov and Olga Stepanova

Structural evolution of ceramic coatings by mechanical alloying

De Gruyter | Published online: March 26, 2019