Xiao Yang , Xianfu Luo , Xianfeng Zhang , Jieming Chen and Lingqing Gao

Characterization of hydrogen in a high strength aluminum alloy

De Gruyter | Published online: February 13, 2021